Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
OliOli HB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter (organisationsnummer: 969713-5557, Baggensviksvägen 3, 132 51 SALTSJÖ-BOO).
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att OliOli’s behandling sker enligt gällande lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN OM DIG SOM KUND OCH VARFÖR?
Här beskriver vi för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter
som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund eller registrerad person
eller företag hos OliOli.

FÖR ATT KUNNA HANTERA BESTÄLLNINGAR/KÖP
Personuppgifter behandlas för att:
• Leverera en beställd/köpt produkt inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans.
• Hantera betalningar.
• Adresskontroll mot externa källor, t ex Statens personadressregister, SPAR.
• Hantera retur, reklamations- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
• Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt).
• Personnummer/Organisationsnummer
• Kundnummer
• Betalningshistorik
• Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.

FÖR ATT KUNNA HANTERA OCH ADMINISTRERA DITT ANVÄNDARKONTO I VÅR WEBBSHOP
Personuppgifter behandlas för att:
• Ge behörighet att logga in.
• Kunna göra identifikation.
• Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
• Göra det möjligt att följa köphistorik.
• Hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik och betalsätt.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
• Användarnamn och lösenord.
• Köphistorik
• Betalningshistorik
• Personnummer
• Kundnummer

Laglig grund: Registrerade kunder - berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt
och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

FÖR ATT KUNNA MARKNADSFÖRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Personuppgifter behandlas för att:

• Visa relevanta produktrekommendationer för att förenkla framtida köp, eller liknande åtgärder.
• Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för
kommunikation. T ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till:
alla kunder, ett visst kundsegment eller en enskild kund.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomförs
analyser om:

• Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka
sökningar som gjorts).
• Köphistorik

Laglig grund: Registrerad och ej registrerad kund - berättigat intresse.
Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats - berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter
och tjänster.

FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDTJÄNSTÄRENDEN
Personuppgifter behandlas för att:

• Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala
kanaler (inklusive sociala medier).
• Kunna göra identifikation.
• Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
• Din korrespondens
• Uppgift om köptidpunkt, fel/klagomål på produkt.
• Användaruppgifter för Mina Sidor t ex vid inloggningsproblem.
• Personnummer

Laglig grund: Berättigat intresse.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER (T EX AVSEENDE KRAV I BOKFÖRINGSLAGEN, PRODUKTANSVAR OCH PRODUKTSÄKERHET OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER I IT-SYSTEM)
Personuppgifter behandlas för att:
• Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex
avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information
till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara
eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
• Din korrespondens.
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
• Användaruppgifter för Mina Sidor.
• Personnummer/organisationsnummer.
• Betalningsinformation.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

FÖR ATT KUNNA UTVÄRDERA, UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA VÅRA TJÄNSTER, PRODUKTER OCH SYSTEM
Personuppgifter behandlas för att:
• Göra tjänster mer användarvänliga.
• Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden.
• Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment.
• Ge dig en möjlighet att påverka det sortiment som vi tillhandahåller.
• Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder
generellt.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
• Ålder
• Bostadsort
• Din korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
• Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress,
webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
• Information om hur du interagerat med företaget, dvs. hur tjänster använts, inloggningsmetod, var och hur
länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås och när man lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse
av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

FÖR ATT KUNNA FÖRHINDRA MISSBRUK AV EN TJÄNST ELLER FÖR ATT FÖRHINDRA, FÖREBYGGA OCH UTREDA BROTT MOT FÖRETAGET
Personuppgifter behandlas för att:
• Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
• Förhindra skräppostutskick, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder 
som är förbjudna.
• Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
• Personnummer.
• Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, 
webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
• Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse om det finns sådan alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig 
förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att
förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget.

DELNING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter kan komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som OliOli samarbetar
med t ex när det gäller marknadsföring, distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster.
När dina personuppgifter delas med OliOli's partners ska uppgifterna behandlas enligt OliOli’s instruktioner
och för OliOli’s räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka OliOli har samlat
in informationen.

Utöver detta kan OliOli enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och 
skatteverket). Dessutom, kan OliOli lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar
(t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex
logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgifts-
ansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid 
än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att 
uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och 
de ändamål som de har samlats in för.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Rätt till tillgång
:
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den 
personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form 
av ett s.k. registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, 
lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs). Om vi tar emot en begäran om tillgång kan vi 
komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut 
uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse:
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga.
Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga 
personuppgifter. Du som är registrerad kund hos OliOli kan själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor
på olioli.se eller af.olioli.se.

Rätt till radering:
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund 
för behandlingen.
• Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat
intresse för OliOli som väger tyngre.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.
• Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med 
erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.
Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter 
som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och 
informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa,
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
:
Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som
vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att 
du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt 
integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.
Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för 
direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra
med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av 
direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler.
Om du väljer att tacka nej till att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål,
kan du inte ta del av personliga erbjudanden eller information från oss.
Du som är registrerad kund hos oss kan när som helst själv ändra dina inställningar på Mina sidor på olioli.se. 
Du kan även kommunicera din önskan om att ändra dina val i e-postkommunikation med oss. Du är alltid 
välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att justera dina val.

HANTERING AV PERSONNUMMER
Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för
säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl. I de fall där det är tillräckligt, använder vi istället
ditt kundnummer för att minimera användningen av personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

KLAGOMÅL
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter.
Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till
Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

KONTAKTUPPGIFTER
Ansvarig
: Mia Gustavsson
E-post: kundservice@olioli.se
Telefon: 08-715 27 15
Adress:
OLIOLI
Baggensviksvägen 3
132 51 SALTSJÖ-BOO

ÄNDRINGAR I POLICYN
Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.
Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.
Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter)
kommer du att få information om detta via e-post eller på olioli.se.

Senast uppdaterad 2018-05-22.

Erbjudanden
Erbjudanden
Jetshop e-butik
Här kan du skapa erbjudanden som du kan koppla till unika produkter.
Senast köpta produkter
Marqués de Valdueza & tomatmarmelad
Marqués de Valdueza & tomatmarmelad
199 kr
Lilla delilådan
Lilla delilådan
430 kr
Pepparkvarn - fem pepparsorter
Pepparkvarn - fem pepparsorter
60 kr
Cima di Melfi i plåtdunk
Cima di Melfi i plåtdunk
89 kr

Paul Svensson i samarbete med OLIOLI

OLIOLI i samarbete med Arirang

Om olivolja

Matinspiration från OLIOLI

OLIOLI - återförsäljare & Restauranger

Snabba leveranser Trygga betalningar Fri frakt över 499 kr